MEET THE TEAM

Bhonsala Institute of Information Technology    04-Dec-2019
Total Views |
SHRI. VIJAY AGHAV  
CHAIRMAN, BIIT
SHRI. PANKAJ TUPSUNDAR
SECRETARY, BIIT
DR. AJIT BHANDAKKAR
MEMBER, BIIT
SHRI. SHITAL DESHPANDE
MEMBER, BIIT
SHRI. VISHAL JOSHI
MEMBER, BIIT
MRS. S.S.DAVE
MEMBER, BIIT
SHRI. MAHESH KULKARNI
MEMBER, BIIT